Choose a draw :

Women Round 01

Heat 01
Rank Name tricks Total
3rd PLATONOVA

2.03

R

2.27

FR

2.23

BR

2.93

K

3.67

BJ

2.3

R

11.17
2nd POLUNIA D.

3.67

BR5

1.2

Pop

2.43

H

0

Crash

2.87

K

3.43

H

11.17
1st KORABULINA

2.23

FR

0

Crash

3.43

SB

3.67

BJ

3

H

5.4

B2B

15.5
Heat 02
Rank Name tricks Total
3rd GRIGOROCHUCK

0

Crash

0

Crash

0

Crash

0

Crash

0

Crash

...

0
2nd POLUNINA N.

2.6

FR

2.73

SB

2.2

K

2.57

K

0

Crash

0

Crash

7.9
1st KAMENOVSKAYA

3.6

H

3.77

BJ

3.07

K

2.7

SB

3.77

KL

0

Crash

14.21
Heat 03
Rank Name tricks Total
3rd
0
2nd IVANOVA

1.47

BR

0

Crash

0

Crash

0

Crash

0.73

GB

1.9

BR

2.63
1st BORISOVA

2.17

K

3.27

H

0

Crash

0

Crash

2.23

BR

0

Crash

7.67
Heat 04
Rank Name tricks Total
2nd KALASHNIKOVA

1.33

K

0

Crash

3.4

H

0

Crash

0

Crash

0

Crash

4.73
3rd SIVAEVA

0

Crash

0

Crash

0

Crash

0

Crash

0

Crash

0

Crash

0
1st BELOGORSKAYA

3.73

H

5.87

SB2B

4.87

BJ

5.3

B2B

2.5

K

0

Crash

19.77

Women Round 02

Heat 05
Rank Name tricks Total
GRIGOROCHUCK
PLATONOVA
IVANOVA
KALASHNIKOVA
Heat 06
Rank Name tricks Total
SIVAEVA
POLYNINA
POLUNIA

Women Round 03

Heat 07
Rank Name tricks Total
1.5
KAMENOVSKAYA
KORABULINA
Heat 08
Rank Name tricks Total
1.6
BORISOVA
BELOGORSKAYA

Women FINAL

Heat 09
Rank Name tricks Total
2.7
2.8
1.7
1.8

Choose a draw :

PRO Round 01

Heat 01
Rank Name tricks Total
1st SIRAGETDINOV

6.07

FBM

6.2

BM5

5.97

CM

6.07

2HM3

7.17

2HA

...

Crash

...

25.51
3rd ZAITCER

0

Crash

0

Crash

0
2nd SOTOV

6.4

FBM

6.13

BM

5.67

SLIM

6.43

HM

0

Crash

0

Crash

24.63
Heat 02
Rank Name tricks Total
3rd ALIEV

...

Crash

...

Crash

...

Crash

...

Crash

...

Crash

...

Crash

0
2nd VERSHILO

0

Crash

3.43

B2W

0

Crash

3.7

B2W

2.47

BJ

2.6

B2B

8.77
1st BORISOV

6.93

BM5

6.5

FBM

6.17

KGB

6.63

SLIM5

3.67

2SB

5.97

315

26.23
Heat 03
Rank Name tricks Total
3rd
0
2nd USOV

5.53

315

4.23

SB2B

5.8

SLIM

5.53

BS313

3.47

315

0

Crash

...

21.09
1st MINOV

0

Crash

5.33

KGB

5.53

BS313

5

TR

0

Crash

5.83

HM

21.69
Heat 04
Rank Name tricks Total
3rd SHAMANAEV

3.57

BJ

0

Crash

1.6

BR

0

Crash

0

Crash

0

Crash

5.17
2nd CHEGANOV

2.77

BJ

0

Crash

4.23

SB2B

1.77

BR

0

Crash

2.83

313

11.6
1st ZOON

6.8

BM5

6.53

FBM

6.13

CM

5.47

313

6.43

KGB

6.87

SLIM5

26.63

PRO Round 02

Heat 05
Rank Name tricks Total
ALIEV
ZAITCER
USOV
CHEGANOV
Heat 06
Rank Name tricks Total
SHAMANAEV
VERSHILO
SOTOV

PRO Round 03

Heat 07
Rank Name tricks Total
1.5
BORISOV
SIRAGETDINOV
Heat 08
Rank Name tricks Total
1.6
MINOV
ZOON

PRO FINAL

Heat 09
Rank Name tricks Total
2.7
2.8
1.7
1.8

Choose a draw :

AMATEUR Round 01

Heat 01
Rank Name tricks Total
1st MOLOKOV

0

Crash

3.23

KL

3.3

BR

2.83

H

4.13

SB

4.37

BJ

15.03
4th LEONTIEV

...

Crash

...

Crash

...

Crash

...

Crash

...

Crash

...

Crash

0
3rd MAXIMOV

0

Crash

2.8

BR

0

Crash

2.87

GB

0

Crash

2.73

BR

5.67
2nd GRISHIN

2.77

FR

3.07

BR5

2.67

FR

0.7

J

2.77

FR

4.17

BJ

10.71
Heat 02
Rank Name tricks Total
1st EGOROV

0

Crash

3.97

BJ

4

BR

2.05

I1

4.7

SB2B

3.37

BR5

14.72
3rd BOGAUTOV

0

Crash

2.87

FR

2.2

I1

3.17

BR

3.43

BR

3.7

FR

9.33
4th VOLKOV

0

Crash

0

Crash

0

Crash

0

Crash

3.63

KL

0

Crash

3.63
2nd SMIRNOV

4.67

BJ

0

Crash

4.07

SB2B

3.27

SB

3.83

SB2B

0

Crash

12.01
Heat 03
Rank Name tricks Total
4th VETCHININ

0

Crash

0

Crash

2.13

BR

...

Crash

...

Crash

...

Crash

2.13
3rd KLOSHKA

2.57

R

3.07

BR

0

Crash

2.4

BR

0

Crash

0

Crash

5.64
2nd VIKTOR

2.73

BO

1.83

I1

0

Crash

3.37

BO

3.07

DM

2.3

I1

8.74
1st GROMOV

4.27

FR

4.4

B2W

0

Crash

2.77

R

1.43

BR

0

Pop

12.87
Heat 04
Rank Name tricks Total
4th NUIKIN

2.5

H

2.07

R

1.73

H

0

Crash

0

Crash

1.3

BR

5.87
1st POVODYREV

0

Crash

5.33

B2W

0

Crash

4.27

313

3.83

SB2B

5.2

B2B

18.63
3rd SHICHANIN

3.37

SB

0

Crash

2.8

BR5

0

Crash

2.47

FR

0

Crash

8.64
5th KOROTKOV

...

Crash

...

Crash

...

Crash

...

Crash

...

Crash

...

Crash

0
2nd BOBOVIK

4.3

BJ

2.53

FR

1.8

Pop

3

BR5

2.4

FR

3.73

SB2B

13.56

AMATEUR Round 02

Heat 05
Rank Name tricks Total
BOGAUTOV
MAXIMOV
VIKTOR
BOBOVIK
Heat 06
Rank Name tricks Total
KLOSHKA
SHICHANIN
SMIRNOV
GRISHIN

AMATEUR Round 03

Heat 07
Rank Name tricks Total
1.5
EGOROV
MOLOKOV
Heat 08
Rank Name tricks Total
1.6
GROMOV
DAVODYREV

AMATEUR FINAL

Heat 09
Rank Name tricks Total
2.7
2.8
1.7
1.8